Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandeling en/of levering van producten) dewelke the blushington aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen the blushington en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het salon verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van the blushington stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.

The blushington houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

2. Een overeenkomst met The blushington komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en The blushington aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via verschillende social media kanalen. De overeenkomst komt dan tot stand via de ontvangst van een bevestigingsmail.

The blushington houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten met een max van 30min. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

3. The blushington neemt een loutere inspanningsverbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

4. Na het bevestigen een boeking voor opleiding of behandeling  zal een betalingsverzoek via e-mail volgen indien de klant nog niet online betaalde. De betaling  dient te geschieden binnen de 48 uur na het maken van de afspraak of het boeken van de opleiding. Bij gebreke aan betaling binnen de 48 uur wordt de afspraak of opleiding geannuleerd. De annulering zal telefonisch , via facebook messenger/instagram of via e-mail gemeld worden.

Indien de betaling per overschrijving wordt uitgevoerd, behoudt The blushington zich het recht voor hiervan een rekeninguittreksel op te vragen. 

indien de klant of student niet komt opdagen zonder enige verwittiging behoudt The blushington zich het recht om de volledige behandeling of opleiding aan te rekenen en zal er dus geen terug betaling gebeuren van de reeds betaalde behandeling.

Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. behandelingen die cash of per bancontact terplaatsen worden betaald vallen onder dezelfde regeling.

Het reeds betaalde bedrag zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak, kan gebruikt worden voor aankopen via onze webshop of kan indien zo aangevraagd terug betaald worden. Een terug betaling is enkel mogelijk wanneer er minimum 48uur voor aanvat van de behandeling verwittigt geweest is.

Het bedrag van de reeds betaalde behandelingen blijven 18maanden geldig na ontvangst. 

5. Trainingen annuleren kan enkel tot twee weken voor de datum van aanvang. In dat geval wordt er  70% van het betaalde bedrag ingehouden, dit ter dekking van gekochte materialen. De overige 30% kan worden terugbetaald, of kan gebruikt worden voor een andere opleiding of behandeling. In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden kan de opleidingsdatum slechts één keer kosteloos worden verplaatst nadien rekenend we een meerkost aan per extra dag we moeten vrij maken.

6. De klant dient The blushington voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die The blushington nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. The blushington is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak, het liefst een kwartier op voorhand. De klant brengt The blushington ervan op de hoogte dat deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. Indien de klant 10 minuten na de geplande afspraak opdaagt, heeft the blushingto het recht de behandeling aan te passen of in te perken en toch het gehele kostprijs van de behandeling aan te rekenen.

Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt een ‘no-show’ genoteerd. Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft The blushington het recht nieuwe afspraken te weigeren.

7. De klant mag zich maximaal laten vergezellen van één persoon, dewelke tijdens de behandelingen dient te wachten in het salon. The blushington kan geen opvang bieden aan minderjarige kinderen. Jonge kinderen dienen – o.a. omwille van veiligheidsoverwegingen – van een begeleider te worden voorzien.

The blushington houdt zich het uitdrukkelijk recht voor kosten aan te rekenen voor eventueel aangerichte schade aan materialen of infrastructuur.

8. Conform de Belgische wetgeving zijn huisdieren in een werkzone waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd ten strengste verboden.

9. Het meebrengen van voedsel in de zaak is niet toegelaten.

10. The blushington is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon.

11. The blushington neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. Het salon behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische wetgeving.

12. The blushington sluit, conform het wettelijk toegestane, haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant mogelijks zou kunnen leiden door o.a. (zonder terzake exhausief te zijn): het gebruik van diensten van the blushington, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, fouten in producten, …

13. De klant is tegenover The blushington aansprakelijk voor geleden schade die door een door de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. The blushington heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

15. De klant is ervan op de hoogte dat de huid na de behandeling een reactie kan geven. The Blushington draagt ook op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid. Zeker niet – zonder terzake exhausief te zijn – indien de klant andere producten dan de door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt, de klant de adviezen van de thuisverzorging niet heeft opgevolgd, de klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt, de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, …

16. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van The blushington vervalt indien deze niet is geschied binnen de 5 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.

Producten worden op het ogenblik van verkoop samen met de klant nagekeken. Bij gebreke aan enige opmerking door de klant op het ogenblik van de overhandiging van het product, wordt de conformiteit van het product aanvaard door de klant.

Klachten i.v.m. een bijwerking van een product dienen binnen de 5 dagen na de gebeurtenis aangetekend worden gemeld.

The blushington beoordeelt zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal The blushington de behandeling opnieuw verrichten. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal het salon het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Verder dan het opnieuw behandelen en/of het terugbetalen van het product gaat de gehoudenheid van The blushington niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.

17. The blushington vermeldt op verzoek alle prijzen van de behandelingen en de producten. De prijzen zijn incl. 21 % BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren.

Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minium van 100 €.

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft The blushington het onvoorwaardelijke recht verdere geplande behandelingen of de levering van producten te annuleren, zonder enige vergoeding voor de klant, tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van The blushington de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.

Het voorgaande onverminderd het recht van The blushington de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

18. Mogelijks kan een behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden door een zorgverzekeraar. The blushington neemt hier geen informatieverplichting op zich. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De klant dient steeds de gehele betaling uit te voeren aan The blushington. Indien de klant hiernaar vraagt, kan een factuur worden opgemaakt met daarop de nodige informatie voor de zorgverzekeraar.

19. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld. Zij zijn niet bruikbaar voor opleidingen/workshops.

The Blushington houdt zich het recht voor cadeaubonnen te weigeren dewelke onleesbaar zijn geworden. The blushington is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.

Bij het maken van een afspraak wordt steeds de nummering van de cadeaubon opgevraagd door The Blushington. Brows & Beyond houdt zich het recht voor het bedrag van het voorschot te reduceren van de cadeaubon in geval van laattijdige annulering van of niet-opdagen op de gemaakte afspraak.

20. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

21. Door het boeken van een opleiding of behandeling bij the blushington stemt de klant of cursist automatisch in met de hierboven vermelde algemene voorwaarden. 

22. Het Belgisch recht is van toepassing.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met condimentum estibulum issim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.